อัตราค่าบริการการประเมินอัตราค่าบริการ ทางบริษัทจะแจ้งค่าบริการได้ต่อเมื่อได้รับต้นฉบับจากลูกค้าแล้วเท่านั้น ท่านสามารถโทรสอบถามราคาตามเนื้อหาของต้นฉบับได้ที่ 081-4580240 Line ID: 081-4580240  การรับแปลเอกสารและการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสาร ขึ้นอยู่กับต้นฉบับ โดยทางเราจะพิจารณาตามเนื้อหา ความยากง่าย และความหนาแน่นของต้นฉบับ ดังนั้น อัตราค่าบริการแปลเอกสารจึงขึ้นอยู่กับจำนวนคำในแต่ละหน้า จะไม่มีการประเมินค่าบริการแปลเอกสารแบบเหมาหน้า

เอกสารทางกฎหมาย ได้แก่ 
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง  การแปลสัญญาต่าง ๆ  
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง 
คำพิพากษา  คำฟ้อง หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงานพร้อมรับรองคำแปล
เอกสารราชการ 
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

 

แปลโดยนักกฎหมาย

เริ่มต้นที่หน้าละ 600 บาท(ราคาแปลอย่างเดียวไม่รวมรับรองคำแปล)
เนื่องจากเป็นงานแปลคุณภาพสูงตามความสามารถของผู้แปล
คุณภาพสมราคา
ทะเบียนบ้าน 500.- บาท บัตรประชาชน 300.- บาท 
รายงานผลการเรียน 1,000 บาท ปริญญาบัตร 500.- บาท 
สด.9  500.-บาท สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท 
ใบมรณบัตร 800.- บาท (ประทับตรารับรองคำแปล)

เอกสารด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แปลโดยนักแปลมืออาชีพ
อังกฤษ-ไทย     เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท
ไทย-อังกฤษ     เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท
เอกสารด้านวิศวกรรม 
เอกด้านอุตสาหกรรม 
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท
ไทย-อังกฤษ     เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท
เอกสารงานโฆษณา 
แผ่นพับ 
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ
แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     ปรับราคาตามความเหมาะสมกับต้นฉบับ
ไทย-อังกฤษ     ปรับราคาตามความเหมาะสมกับต้นฉบับ
เอกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่ 
  1. ภาษาจีน 
  2. ภาษาฝรั่งเศส 
  3. ภาษาญี่ปุ่น 
  4. ภาษาเกาหลี 
  5. ภาษาเยอรมัน
แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ

ไม่สามารถแจ้งราคาได้
โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
หรือโทรสอบถาม 081-4580240
งานแปลของนักศึกษา 
งานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 12 ปี
ราคาย่อมเยาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที 
หลังจากได้รับต้นฉบับทางอีเมล์

**หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถของผู้แปล
                    ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ส่งแปล  

 

ขั้นตอนการประเมินค่าบริการแปลเอกสาร

    1.  ได้รับต้นฉบับจากลูกค้าทาง FAX. email  หรือ ลูกค้าเดินทางมาสำนักงาน
    2.  จัดทำใบเสนอราคาจัดส่งให้ลูกค้าทาง โทรสาร  email ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน