ประวัตินักแปล 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

ทางบริษัทมีทีมงานที่พร้อมให้บริการแปลภาษาด้านต่างๆ รับแปลเอกสารกฎหมาย แปลภาษาด้านธุรกิจ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย ผู้แปลประสบการณ์แปล 21 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการให้กับท่านทันที.....แปลเอกสารด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงาน......แปลเอกสารด่วนวดเร็ว ทันใจ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา แปลกฎหมายคือผลงานเด่นของเรา แปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม 

ความน่าเชื่อถือของเรา

  • เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย
  • มีที่ตั้งบริษัทมั่นคง ถาวร สามารถติดต่อได้
  • ประกอบธุรกิจการแปลเอกสารทางด้านกฏมาย และเอกสารประเภทอื่นๆมามากกว่า 20 ปี
  • แจ้งประวัตินักแปลของทางบริษัทที่มีประสบการณ์ในการแปลในแต่ละสาขา โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

ประวัตินักแปลด้านกฎหมาย 

นักแปลกฏหมายเชี่ยวชาญด้านกฏหมาย(1)

1.  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.  ปริญญาโท(กำลังศึกษา)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการแปลภาษาอังกฤษและไทย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักแปลด้านกฏหมายเชี่ยวชาญ(2)

การศึกษา:

1.       นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GPA 75.23%)

2.       ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.       ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตั้งแต่ปี 2537) 

4.       ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

5.       ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

6.       ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน ศาลแรงงานกลาง 

7.       วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรโนตารีปับลิก สภาทนายความ 
         (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร 
         (Notarial Services Attorney) ตั้งแต่ปี 2546)

8.       ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การแปลภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

ทำงานด้านกฎหมายกับบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่งมาแล้วกว่า 18 ปี 

การศึกษาอื่นๆ:

-  สัมฤทธิบัตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวิชาดังต่อไปนี้

1.    ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

2.    ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 

3.    ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม 

4.    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

5.    ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง

6.    ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร

7.    ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์

8.    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

9.    กฎหมายภาษีอากร

10.     หลักการประกันภัย

11.  การลงทุน

12. การบริหารงานบุคคล

ประวัติการศึกษา

1.  มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    

2.   มัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    

3.   ปริญญาตรี                   บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 

                                         ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

4.   สูงกว่าปริญญาตรี         ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      

5.  ปริญญาโท                    บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       

6.   อื่น ๆ                       -  ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ระดับเฉพาะทาง

                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                  -  Certificate of Attendance, The Intensive Training in Business Law  Translation, The                                           Translators and Interpreters Association of Thailand  (TIAT)

ประวัติการทำงาน              

1.  PricewaterhouseCooper, Assistant Auditor

2.  Union Asia Finance, Lending Officer

3.  Royal Thai Police, Sub-Inspector

4.  Freelance Translator, 12-year full-time working at home

 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาจีน(1)

1.   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.   HSK Level 8 

3.   TUGET  คะแนน 890      

ประวัตินักแปลภาษาจีน (2)

การศึกษา

1. ปริญญาตรี เอก จีนศึกษา โท ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย รามคำแหง

2. ประกาศนียบัตร การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 10 (มี 11ระดับ) 

3. ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

งานปัจจุบัน 

1. เป็นที่ปรึกษาหาข้อมูลบริษัทที่ผลิตสินค้าในประเทศจีน เป็นล่ามประสานงานทั้งในและต่างประเทศ(ประเทศจีน) ติดตามเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกให้กับบริษัทหลายแห่ง สินค้าที่ติดต่อในปัจจุบันมี อะไหล่รถยนต์

ลิฟต์ยกรถในศูนย์ซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ มีวีซ่าสามารถเดินทางไปประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลีได้ทันที 

2. เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนที่ ศูนย์ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน วันเสาร์และอาทิตย์ และสามารถจัดคอร์ส

อบรมภาษาจีนให้แก่พนักงานบริษัทและโรงงานที่สนใจ 

3. ทำงานแปลเอกสารและล่ามแปลภาษา งานล่ามแปลภาษาไทย จีน อังกฤษ ทั้งทั่วไป และเฉพาะด้านเช่น ล่ามโรงงาน การประชุม การแพทย์ ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน

1. มัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน / อังกฤษ)

2. เป็นล่าม Freelance ให้บริษัทต่างๆ และงานเอเชี่ยนเกมส์ / เฟสปิคเกมส์

3. เเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา บางกะปิ กรุงเทพฯ ศูนย์ภาษา ไทโย รามคำแหง กรุงเทพฯ

4. เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนโรงเรียนเจี้ยนหัว นครปฐม

 ประวัตินักแปลด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ

1.  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

ประวัตินักแปลภาษาฝรั่งเศส

ท่านที่ 1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

           ได้รับทุนการศึกษาต่อประเทศเบลเยี่ยมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท

ท่านที่ 2 เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอกประเทศฝรั่งเศส

 

ประวัตินักแปลภาษาญี่ปุ่น

ท่านที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทจากประเทศญี่ปุ่น

ท่านที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติงานเป็นล่ามและนักแปล

ท่านที่ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นทำงานเต็มเวลาตลอด 15 ปีเต็ม

ท่านที่ 4 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคล เป็นล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลา 15 ปี

 

ประวัตินักแปลภาษาเยอรมัน

ท่านที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม

ท่านที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทจากประเทศเยอรมัน

 

ประวัตินักแปลภาษาเกาหลี

ท่านที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์สอนภาษาเกาหลี
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน