รับแปลภาษาห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์ การแปล  
รับแปลภาษา ด้วยประสบการณ์แปล 20 ปีเต็ม ผู้แปลเป็นเจ้าของกิจการดำเนินการแปลด้วยตนเอง 
รับรองผลงานแปลถูกต้องตามต้นฉบับ รวดเร็วทันใจ ถูกต้องตามหลักการแปล
Tel./Fax. 02-1741022   Mobile: 0865577100 Line ID: 0814580240 
Email: pulsaktranslation@gmail.com
 
 
                 พูลศักดิ์ การแปล ยินดีให้บริการรับแปลภาษา บริการแปลภาษาด้านกฎหมาย แปลภาษาด้านธุรกิจ แปลภาษาโดยผู้มีประสบการณ์สูงชำนาญงาน แปลหนังสือเดินทาง แปลทะเบียนบ้าน  แปลบัตรประชาชน แปลข้อบังคับบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลทะเบียนสมรส รับแปลใบขับขี่ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลสูติบัตร รับแปลใบหย่า รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับแปลหนังสือสำคัญทางราชการ รับแปลพิพากษา แปลวิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อ เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาที่มีประสบการณ์การแปลภาษาทำงานแปลเต็มเวลา กว่า 20  ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ามากว่า 20 ปี ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา
 
                 ผลงานแปลที่ผู้แปลมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ กฎหมาย   สัญญา คำฟ้อง คำพิพากษา พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หนังสือราชการ  เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ฯลฯ- เอกสารการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ บริษัท หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารการบัญชี  รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิทยานิพนธ์ และ บทคัดย่อ ทางสังคมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
เหตุใด : เมื่อลูกค้าใช้บริการแล้ว กลับมาใช้บริการซ้ำอีก...
 
              -  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เมื่อเรารับงานแปลมาแล้วจะต้องทำให้เสร็จภายในกำหนดของลูกค้า
 
              -   ความถูกต้องของผลงานแปล  เราเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ โดยไม่แต่งเสริมเติมข้อความ
               ที่นอกเหนือจากต้นฉบับเด็ดขาด
 
              -  ความน่าเชื่อถือ   เราเป็นห้างฯ ขนาดเล็กที่บริการด้วยใจ มีที่อยู่ชัดเจนไม่เคยหลอกลวงลูกค้า 
               ไม่ว่าลูกค้ารายบุคคลหรือบริษัท ให้ความไว้วางใจเราเสมอ ลูกค้ารายบุคคลมักจะบอกเรา
               เสมอว่าถูกหลอกมาแล้วหลายครั้งจากที่อื่น และมาขอใช้บริการกับเราอย่างสบายใจ 
               เราทำงานบนความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
               และลูกค้ามักจะบอกต่อๆ กันว่าให้มาใช้บริการกับเราเสมอ....ดังนั้นเราจะมีฐานลูกค้าประจำ
              เป็นจำนวนมาก และใช้บริการเสมอมา.....เราขอขอบคุณลูกค้าประจำทุกท่านที่ใช้บริการตลอดมา
 
            -  สิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการ..............ความซื่อสัตย์....ความถูกต้อง.......ความตรงต่อเวลา.....นั่นคือหัวใจของเรา
 
 
 
              เราดำเนินธุรกิจบนความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น หากงานที่เราไม่มีความสามารถเพียงพอในงานนั้นๆ เราขออนุญาตไม่รับงาน และไม่ขอแข่งขันกับคู่แข่งธุรกิจใดๆ ...หากเรารับงานนั้นแล้วเราจะพยายามทำให้ดีที่สุด
 
        จิตวิญญาณแห่งการเป็นนักแปลจะทำให้ผลงานที่แปลออกมาได้ดีและเปี่ยมล้นด้วยความตั้งใจจริง กระผมมีอาชีพนักแปลอิสระมายาวนาน โดยไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพนักแปล จวบจนปัจจุบันนี้กระผมยังคงมุ่งมั่นที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อพัฒนางานแปลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งภาษาของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตลอดเวลา ดังนั้น หากเราไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ การพัฒนาฝีมือและอาชีพนักแปลย่อมมีความยั่งยืนอย่างแน่นอน จากประสบการณ์ที่ผมพบเห็นจากการเรียนรู้จากนักแปลในสังกัดและนักแปลที่เป็นพันธมิตรกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักแปลที่มีผลงานแปลพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานแปลอย่างสุดความสามารถ และหากนักแปลท่านใดไม่ยอมพัฒนาตัวเองให้ทันต่อยุค นักแปลท่านนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม และนั่นเท่ากับว่าเค้าได้ทำให้ตัวเองตายไปจากอาชีพนักแปลในที่สุด เพราะลูกค้าไม่พึงพอใจต่อผลงานแปลของนักแปลท่านนั้น คติประจำใจของผมคือ "อย่าทำตัวเป็นชาล้นถ้วย" คือไม่ยอมรับความรู้ใหม่ ไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง มีความมั่นใจในตัวเองสูง คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว...หากคิดแบบนี้..นักแปลท่านนั้นอาจจะไม่มีงานและต้องเปลี่ยนอาชีพไปในที่สุด..
 
 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน