รับแปลงบการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์ การแปล
ศูนย์การแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา 
รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ประสบการณ์ 20 ปี 
Tel. 02-1741022 Mobile: 0865577100 LIne ID: 0814580240
pulsaktranslation@gmail.com

 

เรามีศักยภาพด้านบุคลากรสำหรับงานแปลด้านการเงินการบัญชีเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริหาร จบการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในวงการผู้บริหารทราบดีว่าผู้จบการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว จะต้องมีความพร้อมทั้งสมองและมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี รวมทั้งผู้แปลมีความสามารถในการแปลด้านกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลลูกค้าเก่าเป็นจำนวนมากที่มาใช้บริการสม่ำเสมอ ดังนั้น เรากล้ารับรองผลงานการด้านการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีแน่นอน เนื่องจากผู้บริหารของเรา ได้ผ่านการทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก การแปลงบการเงินซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและองค์กรในการบริหารกิจการและจัดทำตามกฎหมายกำหนด หากผู้แปลงบการเงินไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรง จะทำให้เกิดความผิดพลาดด้านการแปลงบการเงินเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรของท่านได้ ดังนั้น เราจึงขอเสนอบริการรับแปลงบการเงินให้กับท่านด้วยความรู้ความสามารถของผู้แปล พร้อมกับมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยท่านสามารถตรวจสอบประวัตินักแปลงบการเงินได้จากเว็บไซต์

โปรดให้ความไว้วางใจกับเรา...รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง และได้ผลงานแปลที่ถูกต้องแน่นอน

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการกับเราเสมอมา.......

     งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญประกอบตัวเลขในงบการเงิน ทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด

ผลงานแปลการเงินและบัญชี ได้แก่

  1. รับแปลงบการเงิน
  2. รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  3. รับแปลงบกำไรขาดทุน
  4. รับแปลงบดุล
  5. รับแปลงบเปลี่ยนแปลสถานะการเงิน
  6. รับแปลรายงานประจำปีบริษัท
  7. รับแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
  9. รับแปล บอจ.5

 

 บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการเสนอราคางานแปลสำหรับลูกค้าทุกท่าน หากท่านต้องการให้ประเมินราคางานแปลงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบดุล หมายเหตุประกอบงบการิงน รายงานประจำปี และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคาได้ทันที โดยบริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาให้กับท่านภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับจากได้รับต้นฉบับ  ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเสมอมา..

สิ่งน่ารู้จากบทความเกี่ยวกับงบการเงิน

งบการเงิน (Financial Statements) เป็นรายงานทางการเงินของกิจการที่จัดทำขึ้น เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่า “งวดบัญชี” (Accounting Period) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กิจการต้องนำเสนองบการเงินอย่างน้อยปี ละครั้ง กิจการทั่วไปจึงนิยมกำหนดงวดบัญชีเป็นระยะเวลา 1 ปี
โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดงวดบัญชีตามปีปฏิทิน  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กำหนดว่า งบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด (อาจแยกแสดงเป็น 2 งบ คือ งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวด
4. งบกระแสเงินสดสำหรับงวด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้อมูลที่ให้คำอธิบายอื่น

 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน