รับแปลงาน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์ การแปล 
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา บริการแปลงาน
รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิดบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง
Tel. 02-1741022 Mobile: 0865577100 LIne ID: 0814580240
pulsaktranslation@gmail.com

         รับแปลงาน ด้วยประสบการณ์แปลอันยาวนานเป็นระยะเวลา 20 ปี เต็ม ประสบการณ์นี้มิใช่ประสบการณ์การทำธุรกิจแปลเอกสาร แต่เราลงมือแปลเอง และทำอาชีพแปลเอกสารมาเป็นเวลา 20 ปีเต็ม ดังนั้นงานแปลของเราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการกับเรามายาวนานถึง 20 ปี ฐานข้อมูลลูกค้าของเราจึงมากมาย ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป ดังนั้น งานแปลทุกประเภทที่เรารับแปลถือเป็นฐานความรู้ที่สร้างประสบการณ์ให้เราได้พบ ได้เจอกับเอกสารทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าผู้เป็นเจ้าของต้นฉบับจะเป็นเจ้าของภาษาหรือไม่ใช่เจ้าของภาษา ซึ่งเราได้ประสบมาทุกรูปแบบ สิ่งที่นักแปลทุกท่านต้องประสบปัญหาคือเจ้าของต้นฉบับมิใช่เจ้าของภาษา เช่น ชาวอิตาลีเป็นผู้ร่างสัญญาภาษาอังกฤษ ชาวเยอรมันจัดทำเอกสารคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น เราขอยืนยันว่าเราใส่ใจกับงานแปลทุกชิ้น บริการแปลงาน เพราะนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการคำแปลให้ตรงกับความหมายของต้นฉบับ

รับแปลงานกฎหมาย ได้แก่  สัญญา คำพิพากษา คำฟ้อง หนังสือราชการ เอกสารด้านกฎหมายต่างๆ

-รับแปลงานธุรกิจ ได้แก่ ระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีฯลฯ

-รับแปลงานวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ทุกสาขาวิชา

-รับแปลงานคู่มือเครื่องจักร ได้แก่ คู่มือการใ้ช้เครื่องจักรต่าง ๆ คู่มือความปลอดภัย

-รับแปลงานบัญชี ได้แก่ งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี ฯลฯ

-รับแปลงานฝรั่งเศส  ผู้แปลเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ได้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี

-รับแปลงานภาษาจีน ผู้แปลมีประสบการณ์แปลมานานกว่า 25 ปี ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้าเป็นอย่างดี

-รับแปลงานภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลจบการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดังระดับประเทศ ผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเสมอมา

-รับแปลงานภาษาเยอรมัน  ผู้แปลเป็นเจ้าของภาษาใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันและจบการศึกษาด้านภาษาเยอรมันศึกษา

ผลงานทุกชิ้น เราตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการกับท่านอย่างสุดความสามารถ

 

Tel. 02-1741022 Mobile: 0865577100 LIne ID: 0814580240

              ธุรกิจบริการแปลงาน นับวันจะมีผู้ประกอบการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นดรรชนีชีวัดว่า นักแปลในประเทศไทยเริ่มมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่นักแปลพึงมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า เรายึดอาชีพนี้แล้ว ต้องรับผิดชอบต่อผลงานแปลของเราว่างานแปลของเราจะต้องออกจากมาสมอง และมีการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การแปลงานทุกวันนี้จะมีคำศัพท์ใหม่ๆ และธุรกิจใหม่เกิดขึ้นเสมอ สิ่งที่ทำให้นักแปลยืนหยัดอยู่ได้ยาวนานคือผลงานแปลของเรา เราต้องเคารพต่อต้นฉบับ ไม่เพียงแต่ความสวยงามสละสลวยของผลงานแปล แต่ผลงานแปลที่ออกมาไม่ตรงกับต้นฉบับแม้แต่น้อย นั่นเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง เพราะต้นฉบับต้องการสื่อให้ทราบอะไรแต่เราแปลไปอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งเรียกภาษาชาวบ้านคือ "ออกทะเล" คือหาจุดมุ่งหมายของต้นฉบับไม่ได้เพราะเราไม่ทราบบริบทของงานแปลชิ้นนั้น กระผมมิได้อวดเก่งหรืออวดอ้างตนเอง แต่อยากจะขอให้แง่คิดกับนักแปลท่านอื่นๆ ว่างานแปลมิใช่ของเล่น หากท่านเล่นกับมันผู้ที่จะต้องผจญกับปัญหาคือผู้จ้างหรืิอลูกค้าของเรา ถ้าลูกค้าพอใจกับผลงานแปลของเราที่แต่เสริมเติมแต่งแล้วดูดีก็เป็นข้อดี แต่ถ้าลูกค้าต้องการความจริงจากต้นฉบับ ลูกค้าจะเกิดความเสียหาย หากมีการฟ้องร้องกันอาจจะแพ้คดีได้เพราะงานแปลไม่ถูกต้อง ผมมีสำนึกในจิตเสมอว่าต้นฉบับมาอย่างเราต้องแปลแบบนั้น ตามหลักทฤษฎีการแปลที่คณาจารย์ผู้สั่งสอนผมมาโดยตลอดว่า เราต้องเคารพต้นฉบับ ผมสำนึกบุญคุณของอาจารย์ที่สั่งสอนผมมาเสมอ อาจารย์ท่านมักจะพร่ำสอนเสมอว่า ต้นฉบับมาอย่างไรก็ต้องแปลไปอย่างนั้น ดังนั้น มีลูกค้าบางท่านที่ไม่พึงพอใจกับผลงานแปลของผม และให้ผมแก้ไขใหม่แต่งข้อความให้สวยงาม ผมจึงขอยืนยันว่าผมทำไม่เป็นครับ...เพราะผมไม่ใช่นักอักษรศาสตร์ ผมเคารพต่อต้นฉบับครับ และผมต้อขอขอบพระคุณผู้มีประคุณทุกท่าน คณาจารย์ที่สั่งสอนผมมา ลูกค้าที่ใช้บริการเสมอมา รวมถึงขอบคุณอาจารย์ของผมที่แนะนำเพื่อนๆ ของอาจารย์มาใช้บริการกับผมเสมอมา ผมขอปฏิญาณว่าผมจะทำงานแปลให้ดีที่สุดตามที่อาจารย์ได้ให้ความไว้วางใจผม แนะนำเพื่อนๆ มาใช้บริการกับผมเสมอ ...ผมไม่เคยลืมพระคุณของอาจารย์ อาจารย์คือบุคคลที่ผมเคารพอาจารย์เสมออยู่ในใจผมเสมอ....พูลศักดิ์

...ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย อยู่ภาคไหน ตำบลไหน เราสามารถให้บริการรับแปลงานกับท่านได้ทุกที่ เพราะการติดต่อสื่อสารปัจจุบันจะมีการจัดส่งต้นฉบับและฉบับแปลทางอีเมล์ ซึ่งสร้างความสะดวกทั้งผู้รับและผู้ส่ง ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าการติดต่อกับลูกค้าทุกแห่งในประเทศไทยมิได้เป็นอุปสรรค์สำหรับการรับแปลงานของเรา เรายินดีให้คำปรึกษากับท่านเกี่ยวกับเรื่องคำแปลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแปลต่างๆ ได้ตลอดเวลา เรายินดีที่จะไขข้อข้องใจเรื่องการใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับประโยคต่างกรรมต่างวาระ โดยคุณพูลศักดิ์ จะไขข้อข้องใจให้กับท่าน หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแปล....เรายินดี เต็มใจให้คำปรึกษา....โทรสอบถามได้ที่ 081-4580240
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน